Životní styl vychází z mnoha podmínek, faktorů a pÅ™edpokladů. Tento styl je do velké míry urÄen již tím, jak jsme vychováváni a jak jsme prožili naÅ¡e dÄ›tství. Protože životní styl ovlivňuje také kvalitu naÅ¡eho života, je velmi důležité již to, abychom své dÄ›ti umÄ›ní nastavit si jej, nauÄili. Do urÄité míry je vždy otázkou jak na to a každá nastávající maminka si urÄitou formou nejistoty projde. Není snad ani možné být si jistý tím, jestli své dítÄ› vychováváme správnÄ› a tak, aby bylo ve svém životÄ› doopravdy Å¡Å¥astno. Není od vÄ›ci pořídit si knihy, ve kterých opravdoví odborníci o tomto tématu pojednávají a naÄerpat tak z nich urÄité základní vÄ›domosti a informace, na kterých následnÄ› můžete podle svého vlastního uvážení stavÄ›t.

rodiÄe

Je ale velmi důležité nedbat v dneÅ¡ní dobÄ› na každou radu, která se kolem Vás objeví. Prezentovat své názory a pÅ™ipomínky ve veÅ™ejném prostoru je dnes velmi jednoduché, takže jsou mnozí rodiÄe zmatení a bezradní, na co se pÅ™esnÄ› tedy mají zaměřit. PÅ™estože se z rodiÄovství do jisté míry dÄ›lá nÄ›co nanejvýš složitého, pravdou je, že každý z nás je schopen pÅ™irozenÄ› se v této situaci nÄ›jak zachovat. StaÄí nad vÄ›cmi uvažovat a jednat podle svého nejlepšího vÄ›domí a svÄ›domí. Jednou základní podmínkou je naÅ¡e vlastní výchova, kterou nám dopřáli naÅ¡i rodiÄe.

DNA

AÅ¥ chceme nebo nechceme, ta se do výchovy naÅ¡ich dÄ›tí bude pÅ™episovat, tÅ™ebaže si to můžeme uvÄ›domit až s Äasovým odstupem. Pokud by se tedy dalo rodiÄovství shrnout, pak jako období, které není vůbec jednoduché, ale je zvládnutelné. StaÄí se nad jednotlivými kontroverzními momenty a situacemi zamyslet a uvÄ›domit si, co chci, aby z mých dÄ›tí vyrostlo a co jsou základní zásady, které jim chci pÅ™edat a v nich dále pÄ›stovat. NaÅ¡e dÄ›ti jsou ti, kterým můžeme svou aktivitou významnÄ› ovlivnit život, proto bychom svou roli nemÄ›li podceňovat.