Základním pravidlem je, že bychom se doma mÄ›li cítit dobÅ™e. K tomu vÅ¡ak potÅ™ebujeme, aby tam byla dobrá atmosféra. Té docílíme nejlépe správnou výzdobou. S tím vÅ¡ak má mnoho lidí problém, neboÅ¥ vÄ›tÅ¡ina z nás toho o pravidlech výzdoby příliÅ¡ mnoho neví. PÅ™esto je nutné je dodržovat, abychom zajistili, že to u nás budeme mít skuteÄnÄ› pÄ›kné.

 

prázdný byt

 

Tím nejzákladnÄ›jším je „vÅ¡eho s mírou“. To znamená, že bychom nemÄ›li mít svůj dům Äi byt prázdný, avÅ¡ak na druhou stranu bychom jej nemÄ›li mít pÅ™eplácaný. To je vÅ¡ak také to, co mnoho lidí nedodržuje. V mnoha domovech pÅ™evažuje ve vÄ›tší Äi menší míře jeden z obou tÄ›chto extrémů, což rozhodnÄ› nevyvolává příznivý dojem, a působí to i na naÅ¡i psychiku. Je proto vhodné se mít v tomto případÄ› na pozoru.

 

Dále bychom mÄ›li mít na mysli sladÄ›ní barev a tvarů. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, dekorace by nemÄ›ly být „každý pes jiná ves“, ale mÄ›ly by být stejného typu. To samozÅ™ejmÄ› neznamená, že bychom mÄ›li mít vÅ¡ude to samé. OvÅ¡em každá místnost by mÄ›la mít své téma, pÅ™edevším co se barvy týká. SamozÅ™ejmÄ› nemusí být vÅ¡e v jednom odstínu, avÅ¡ak ty, které použijeme, by se mÄ›ly vhodnÄ› doplňovat, stejnÄ› jako barvy.

 

útulný domov

 

Pak je tu také celkové téma. Pokud máme například na jedné poliÄce lodiÄku, hrníÄek, perníkové srdce a magnetku z dovolené, nebude to vypadat nejlépe. VÄ›ci, které jsou vedle sebe, by také k sobÄ› mÄ›ly i pasovat. Pokud tomu tak nebude, pak výsledný dojem rozhodnÄ› nebude tak dobrý, jaký bychom chtÄ›li.

 

Ano, dodržet vÅ¡echna tato pravidla není zrovna jednoduché, avÅ¡ak jejich dodržování je dobré nejen pro to, aby se u nás líbilo hostům, nýbrž má vliv i na naÅ¡i psychiku. A ta má zase velký podíl na tom, jak se cítíme a jak si doma odpoÄineme. Protože právÄ› odpoÄinek, aÅ¥ už aktivní Äi pasivní, a nabírání nových sil by mÄ›lo být tím, k Äemu bychom mÄ›li svůj domov nejvíce využívat.